Жеке тұлғалар үшін жер учаскесін қайта ресімдеу тәртібі туралы ақпарат

 1. Жеке тұлғалар үшін мемлекет меншігінен жер учаскесін беру тәртібі туралы
 2. Заңды тұлғалар үшін мемлекет меншігінен жер учаскесін беру тәртібі туралы
 3. Жеке тұлғалар үшін жер учаскесін қайта ресімдеу туралы
 4. Заңды тұлғалар үшін жер учаскесін қайта ресімдеу туралы
 5. Репартрианттарға (оралмандар) жер учаскелерін беру тәртібі
 6. МемжерҒӨО еншілес кәсіпорындарының мекен-жайлары мен телефондары
 7. Мемлекет мүддесі үшін жер учаскелерін алып қою туралы заңнаманы соттардың қолданылуы туралы кейбір мәселелер

Жеке тұлғалар үшін жер учаскесіне құқықты қайта ресімдеу нормалары туралы ақпаратты беру

Қазақстан Республикасының бұрын қолданыста болған заңнамасына сәйкес жеке тұлғалар берген жер учаскесіне құқықты куәландыру құжаттары Қазақстан Республикасының жер заңнамасымен белгіленген жер учаскелері құқықтарының өзгеруін ескере отырып заңды күшін сақтайды.
Мұндай құжаттарды жер учаскесіне меншік құқығын немесе жер пайдалану құқығын куәландыратын құжатқа ауыстыру құқық иегерінің қалауы бойынша жүзеге асырылады.
Бұрын қолданыста болған заңнамаға жеке тұлғаға иелік ету немесе пайдалану құқығына берілген жер учаскесіне құқық куәландыру құжаттарын қайта ресімдеу туралы өтінім жер учаскесінің орналасқан жері бойынша өкілетті органға беріледі.Бұрын қолданыста болған заңнамаға сәйкес.

Жеке тұлғалар үшін жер учаскелеріне құқықты қайта ресімдеу тәртібі туралы ақпаратты беру

Өтінішке:

 • жер учаскесіне құқықты куәландыратын құжат, ал ол жоқ болған жағдайда – осы учаскені берген атқарушы органның шешімі;
 • жеке куәлік немесе паспорт;
 • салық төлеушінің куәлігі (СТН) қоса беріледі.

Зерттеу барысында жер учаскесінің шекаралары, оның алаңы, нысаналы пайдаланылуы өзгергені анықталған жағдайда бұл өзгерістер жергілікті атқарушы органмен қайта бекітуге жатады.
жер учаскесіне құқық куәландыратын құжатты дайындау жұмыстары өтініш берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
жер учаскесіне құқықты мемлекеттік тіркеуді өтініш беруші жер учаскенің орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікті тіркеу органында жүргізеді.
Меншік иесі – сатып алу-сату, сыйға тарту, айырбастау немесе мұрагерлікке ауысқан кезде жер учаскесіне құқықты ресімдеу үшін Сіз жеручаскесінің орналасқан орны бойынша өкілетті органға өтініш бересіз.

Өтінішке:

 • сатыпалу-сатушарты (сыйғатарут, ауыстыру);
 • мұрагерлік туралы куәлік;
 • жер учаскесіне жекеменшік құқығы немесе жер пайдалану құқығы мен оның көшірмесін танутуралы сот органының шешімі;
 • жер учаскесінің бұрынғы мен шікиесінің құқықты мемлекеттік тіркеуі мен жер учаскесіне құқықты куәландыратын құжаттың нотариалдык уәландырған көшірмесі.

Сондай-ақ:

 • жеке куәлік немесе паспорт;
 • салық төлеушінің куәлігі (СТН) қосаберіледі;

 

Уәкілетті орган аталған құжаттарды тексереді және оларды жер-кадастрлық құжаттар ғатиісті өзгері стеренгізу үшін, жер учаскесі неқұқық куәландыру құжаттарын дайындау үшін жер кадастрын жүргізетін мамандандырылған кәсіп орынғажі береді.
Жер кадастрын жүргізе тінкәсіп орынөтін ішберушінің қаражаты есебінен жер учаскесіне құқықку әландыратын құжатты дайындау жұмысын орындайды және оған қолқою үшін уәкілетті органғажі береді. Уәкілетті орган жер учаскесінің жаңаменші киесіне қол қойылған құқықку әландыру құжатынбереді.
Жер учаскесі құқығын мемлекеттік тіркеуді сіз жер учаскесінің орналасқан жері бойынша жылжымайтын мүлікті тіркеу органында жүргізесіз.

 

Жеке тұлғаның меншігіндегі бөлінетін жер учаскесін бөлудіресімдеу үшін Сіз мүдделі тұлғаретінде жер учаскенің орналасқан жер і бойынша уәкілетті органға өтініш бересіз.

Өтінішке:

 • мемлекеттік тіркеу мен бірге жер учаскесінің құқықку әландыру құжаты;
 • жер учаскесінің ауыртпалығы жоқ тығытуралы тіркеу органының анықтамасы.

 

Сондай-ақ:

 

 • Жеке куәлік немесе паспорт;
 • Салық төлеушіні ңкуәлігі (СТН);

 

Уәкілетті орган сіздің өтінішіңізді тіркейді, онда құжаттар тексеріледі, жер учаскесін бөлу мүмкіндігі анықталады және оң қорытынды жасалған жағдайда сіз гежерге орналастыру жобасын жасауға рұқсат береді.
Сіз жерге орналастыру жұмыстарын жүргізуге құқығы бар жерге орналастыр ужобасын әзірлеушіні өзіңіз таңдайаласыз. Бекітілген жерге орналастыру жобасының негізінде әзірлеушіжергілікті жерде бұрынғы жер учаскесін бөлу нәтижесінде пайда болған жер учаскесінің шекарасын белгілейді.
Жер кадастрын жүргізетін кәсіп орынөтініш берушінің қаражаты есебінен жер учаскесінің құқықкуәландыру құжатындайындайды және оған қолқою үшін уәкілетті органғажі береді. Уәкілетті орган жер учаскесінің меншік иесіне қолқойылған құқықку әландыру құжатынбереді.

 

Екі немесебір неше жер учаскесін біріктіру үшін Сіз уәкілетті органға өтініш бересіз.

Өтінішке:

 • бірікті ретін жер учаскелерінің құқықку әландыру құжаттары;
 • жыл жымайтын мүлікті тіркеуді жүзеге асыратын орган берген жер учаскесіне ауыртпалықтың болуы (жоқтығы) туралы анықтама;
 • жеке куәлік немесе паспорт,
 • салық төлеушінің куәлігі (СТН) қосаберіледі;

 

Уәкілетті орган сіздің өтінішіңізді тіркейді, онда құжаттар тексеріледі, жер учаскесін бірікті румүмкіндігі анықталады. Оң қорытынды жасалған жағдайда уәкілетті орган құжаттар көшірмесін жер кадастрын жүргізетін кәсі порынғажі береді Онда құқық куәландыру құжаты (Мем. акті) дайындалады. Уәкілетті орган құқық куәландыру құжатына қолқояды және оны сізге береді.
Біріктірілген жер учаскесін тіркеуді сіз жер учаскесінің орналасқан жері бойынша жылж ымайтын мүлікті тіркеу органында жүргізесіз.

 

Жер учаскесінің нысан алымақсатын өзгерту туралы өтінішті жер учаскесінің орналасқан жер і бойынша атқарушы органға бересіз.

Өтінішке:

 • жеке куәлік немесе паспорт,
 • салық төлеушінің куәлігі (СТН);

 

Содай-ақ өтінішке: мемлекеттік тіркеу мен бірге жер учаскесінің құқық куәландыру құжатық оса беріледі.
Жергілікті атқарушы органынның тапсырмасы бойынша жер учаскесінің орналасқан жерінің уәкілетті органы өтінімді тіркейді және жер комиссиясы мен бірге жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерут немесе оны өзгертуден бас тарту мүмкіндігі туралы қорытынды дайындайды.
Комиссия қорытын дысынегізін дежергілік тіатқарушы орган жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерут немесе оны өзгертуден бас тарту туралы шешімқа былдайды.
Жер кадастрын жүргізетін кәсіп орын жер учаскесіне құқық куәландыру құжатын дайындайды және оны бекіту үшін уәкілетті органға жібереді. Уәкілетті орган құқық куәландыру құжатын бекітеді және оны сізгебереді.
Жеке қосалқы шаруашылық, бағбандық, жекетұрғынүй және саяжай құрылысы үшін өте усіз берілген жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгер тукезінде жер учаскесінің менші киесі бджеткі рісіне өзгертілген нысаналы мақсаты үшін жер учаскенің кадастрлық (бағалау) құнының тең сомасын төлеуге міндетті.
Сіздің өтінішіңіз бойынша егерсіз мүдделі тұлға болыпта былсаңыз, онда жер кадастрын жүргізетін кәсіп орын сіздің есебіңізден жер учаскесінің бағалау құнынанық тайды, оны акті мен ресімдейді және материалдарды бекіту үшін уәкілетті органғажі береді.
Уәкілетті орган жер учаскесінің бағалау құны актісін бекітеді және сізбен сатыпалу-сатушартын жасасады және жергілікті атқарушы органның шешімінің данасымен оны сізге тапсырады.
Жер учаскесінің сатпалу-сатушарты және же ручаскесінің сатып алу бағасын төлеу туралық ұжат жер учаскесіне құқық куәландыру құжатындайындау мен беруге негіздеме болады.
Жер учаскесі құқығын мемлекеттік тіркеуді сіз жер учаскесінің орналасқан жері бойынша жыл жымайтын мүлікті тіркеу органында жүргізесіз.

 

Жеке тұлғалар үшін мемлекетменшігінен жер учаскесін беру (жер учаскесін ресімдеу) тәртібі туралы ақпарт беру қызметі бойынша құжаттардың тізімі

 1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы № 442 жеркодексі;
 2. жер учаскелерін жекеменшік кеберу кезінде, мемлекет немесе мемлекеттік жер пайдалан ушылар жалға тапсырған кезде жеру учаскелеріүшін, сондай-ақ жер учаскелерінің жалдау құқығын сату үшін төлемнің базалық ставкаларын белгілеу туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі № 890 қаулысы;
 3. Жер учаскесіне құқық куәландыру құжаттарының нысанын бекі тутуралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 тамыздағы № 851 қаулысы;
 4. «Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің ережесін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 14 қаңтардағы № 14 қаулысы;
 5. 2006 жылғы 14 маусымдағы № 74-П жер учаскесіне құқықты ресімдеу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық;
 6. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы «Қазақстан Республикасында шетел азаматарының құқықты қережелері туралы» № 2337 заңы.